O festivalu a jeho cenách ...

Vznik mezinárodního festivalu a ceny 

Dvacet let existence CEN SAMOZVANCŮ (od roku 2001 pak CENY ANDREJE STANKOVIČE) pro domácí mimořádné, avšak mainstreamovými médii povětšinou přehlížených tvůrčích počinů v oblasti kinematografie, bylo základem pro aplikaci tohoto kritického pohledu  i na zahraniční snímky. 

Výsledkem byl návrh nové mezinárodní ceny a současně i festivalový formát prezentace všech nominovaných zahraničních audiovizuálních počinů (za ČR bude vybrán čerstvý lauerát Ceny Andreje Stankoviče). Významné pro vznik festivalu je nejenom spojení s 20. výročím udílení CEN SAMOZVANCŮ v ČR, ale i letošních oslav 30 let naší svobody a demokracie 1989) a 50 let začátku masivní normalizace a definitivního ukončení nadějného období  Pražského jara (1969). Festival současně vytváří prostor pro setkání domácího a zahraničního nezávislého kriticko-estetického myšlení v oblasti audiovizuální tvorby.  

30 let svobody a demokracie

V letošním roce připomeneme 30-té výročí zásadní změny naší společnosti - revoluční přechod z totalitního režimu ke svobodě a demokracii. Zásadním zdrojem této změny byl neustále silný, přítomný a inspirující odkaz tzv. Pražského jara, především v oblasti kulturní a společenské. To bylo do určité míry také základem vzniku československého undergroundu (po definitivní porážce Pražského jara v roce 1969)  a všech s ním souvisejících iniciativ, které nakonec vedly k událostem konce roku 1989 a následných změn. Revoluční doba a přirozená snaha se co nejrychleji zbavit normalizační minulosti nevytvořila dostatečný prostor pro zásadní přehodnocení odkazu Pražského jara a navázání na některé jeho stále inspirující aspekty. Především v umělecké oblasti - a v případě našeho festivalu v oblasti audiovizuální tvorby. Všechna tři výročí připomene i plánovaná závěrečná beseda SPŘÍZNĚNI DOBOU pod patronací režiséra Karla Vachka a za účasti dalších významných osobností.  

Spolupráce s významnými bohemisty

Do nominování zahraničních audiovizuálních počinů     (a pochopitelně i tvůrců) cíleně a logicky zapojujeme významné bohemisty - tedy odborníky, kteří žijí             a působí v zahraničí, ale přitom velmi dobře znají (především díky překladům a osobním stykům) tradici českého kriticko-estetického myšlení spojenou právě    s Pražským jarem i s dobou normalizace (prostřednictvím svobodomyslné undergroundové scény). Kromě podílu na výběru vhodného národního kandidáta (za každou zem jen jeden) se budou bohemisté (příp. jejich kolegové z filmově či umělecky kritické národní obce) osobně účastnit i festivalu a jeho diskusí s autory nominovaných děl. Současně se budou podílet i na konečném verdiktu - tedy udělení výročních mezinárodních cen. Kromě hlavní festivalové ceny bude udílena i Cena Heinricha Bölla (velkého zahraničního obdivovatele právě Pražského jara) za nejlepší doprovodnou prezentaci či diskusi. 

20 let CENY ANDREJE STANKOVIČE

Fakt složitosti společenských přeměn si přirozeně nejvíce uvědomovali osobnosti, které se aktivně podíleli na vzniku tzv. Pražského jara, tak i na naplňování jeho odkazu v době normalizace. Jedním z nich byl i básník a kritik Andrej Stankovič, který byl k vývoji polistopadové situace v oblasti kultury a především audiovize velmi kritický. Svůj kritický postoj na audiovizuální tvorbu i kritickou reflexi opíral o velmi praktickou a cennou zkušenost v době svého působení ve Státním fondu ČR na podporu a rozvoj české kinematografie - od roku 1993 ve funkci předsedy Rady SFK. Výsledkem pak byl vznik CENY SAMOZVANCŮ v roce 1999, speciální ceny Andreje Stankoviče a jeho příznivců "mimořádnému , leč konformní a zvulgarizovanou filmovou kritikou přehlíženému tvůrčímu počinu v oblasti české kinematografie". Po jeho smrti pak jeho příznivci pokračovali v této tradici a každý rok udíleli CENU ANDREJE STANKOVIČE. Více o Andreji Stankovičovi ZDE