festivalový statut ...

1. Mezinárodní filmový festival PragueSpringFestival 2019

Praha 18.-20. 10. 2019

 1. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL : PRAGUESPRINGFESTIVAL (PSF) je mezinárodní filmový festival navazující na tradici udílení CENY SAMOZVANCŮ založené v roce 1999 básníkem a filmovým kritikem Andrejem Stankovičem. Důvodem byla snaha propagovat a ocenit "mimořádný, leč konformní a zvulgarizovanou filmovou kritikou přehlížený tvůrčí počin v oblasti české kinematografie". Cílem festivalu PSF je představit podobné počiny ze zahraničí a udělit pak nejlepšímu Hlavní cenu festivalu. Součástí festivalu bude i prezentace jednotlivých národních počinů tvůrci a nominanty (vybraných u prvního ročníku zahraničními bohemisty příp. volenými zahraničními filmovými kritiky či osobnostmi doporučenými českou s akcí ideově spřízněnou odbornou komunitou).

 2. POŘADATEL: Pořadatelem a organizátorem PSF je Martin Fišer (Štítného 17, 13000, Praha 3).

 3.  PRVNÍ ROČNÍK :  PSF 2019 - se uskuteční ve dnech 17.- 20. října 2019 v Praze, v prestižních prostorách Paláce Lucerna (střecha Lucerny, malá a velký sál Lucerny).

 4. NOMINACE : K účasti v mezinárodní soutěži bude za každou zemi nominován vždy pouze JEDEN tvůrčí počin z oblasti audiovize - tedy film bez omezení žánrů a typů, publikační aktivity z oblasti audiovize, filmový festival či přehlídka, filmový námět či scénář, distribuční počin. Nominovat počiny budou ideálně bohemisté, tedy znalci jak české kultury a společnosti, tak i znalci místní národní kultury a tradic. Nominované počiny MUSÍ splňovat výše uvedenou základní podmínku CENY SAMOZVANCŮ. Za ČR bude nominován počin, který aktuálně získal CENU ANDREJE ´NIKOLAJE´ STANKOVIČE (příp. její Čestné uznání, pokud její Hlavní cena nebyla udělena). V situaci, že cena inkriminovaný rok nebyla udělena v ČR vůbec, soutěž o Hlavní cenu festivalu PSF proběhne bez nominanta z ČR či jej navrhne pořadatel a organizátor s partnery festivalu na doporučení české spřízněné odborné komunity.

 5. UZÁVĚRKA NOMINACÍ : Uzávěrka přihlášek tvůrčích počinů do mezinárodní soutěže festivalu PSF 2019 je 31. 9. 2019. Počiny se přihlašují prostřednictvím řádně vyplněné festivalové přihlášky. Přihlášením se rozumí den doručení zcela a správně vyplněné přihlášky včetně veškerých potřebných příloh a přihlášeného počinu. Do soutěžní sekce mohou být zařazena pouze počiny, díla, která vznikly po 1. lednu 1999 a nebyly vítězně prezentovány na předchozích ročnících festivalu PSF. Přihlášené počiny musejí být pro porotu dodány v anglické verzi nebo s anglickými titulky, případně s anglickou dialogovou listinou. Ideální způsob dodání je elektronický odkaz s heslem na uložený film na úložišti.

 6. URČENÍ CENY: Přihlášené počiny bude posuzovat porota, která do 6. 10. 2019 většinovým hlasováním rozhodne o zařazení filmů do festivalové soutěže a do programu festivalu. V případě, že bude film vybrán do soutěžní sekce, bude přihlašovatel okamžitě obeznámen o této skutečnosti a požádán o zaslání festivalové kopie filmu v maximální kvalitě vhodné pro hodnotnou festivalovou projekci, ale jen v případě, pokud přihlášený film nebyl už v této kvalitě odeslán pro posouzení porotou. Ideální způsob dodání je opět elektronický odkaz s heslem na uložený film na úložišti Zasláním těchto materiálů poskytuje autor souhlas k jeho použití pro potřeby festivalu PSF

 7. PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ: Přihlášením a odesláním počinu do soutěže souhlasí i majitel distribučních a autorských práv s uvedením počinu v rámci festivalu. Přihlašovatel také udílí právo organizátorům použít zdarma pro potřeby propagace i odeslané propagační materiály - ukázku, trailer a fotografie z filmu ve všech médiích. Přihlašovatel také bere na vědomí, že přihlášené počiny i další dodané materiály budou uloženy do archivu PSF i dalšímu nekomerčnímu studijnímu nebo výchovnému využití.

 8. MEZINÁRODNÍ POROTA : Vedení festivalu PSF ustanoví mezinárodní porotu, která bude hodnotit počiny. Členové mezinárodní poroty se nesmějí podílet na vzniku některého ze soutěžních počinů, v opačném případě se musejí vzdát možnosti rozhodovat o udělení ceny takovému počinu. Předsedu a členy poroty jmenuje pořadatel a organizátor s partnery festivalu na doporučení české spřízněné odborné komunity.

 9. VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN: Slavnostní vyhlášení vítězného počinu a předání ceny proběhne poslední den festivalu PSF a organizátoři se pokusí pozvat na udílení cen tvůrce, zástupce producenta nebo jinou osobu, kterou producent pověří k převzetí ceny. Organizátoři také vytvoří možnost odvysílání zdravice nebo přímého on-line vstupu. Na festivalu udělují následující ceny:

 • Hlavní cena festivalu PSF - Nejlepší mezinárodní audiovizuální počin vybere mezinárodní porota

 • Zvláštní Cena festivalu - nejlepší beseda, prezentace festivalu na základě hlasování přítomných diváků. Věnovaná osobnosti Heinricha Bölla. 

ZÁVĚR

O sporných případech, které neřeší tento statut, rozhoduje pořadatel a organizátor festivalu s partnery festivalu na doporučení české s akcí ideově spřízněné odborné komunity. Právní spory budou řešeny na základě českého právního řád svůj text...

Martin Fisher za vedení festivalu